• Distoni ve Distoni Sınıflaması

  DİSTONİ ve DİSTONİ SINIFLAMASI

  Tanım:

  1. Distoni, spontan olarak ya da istemli hareketler sırasında ortaya çıkarak, kıvrılıcı hareketlere ya da anormal postürlere yol açan istemsiz kas kontraksiyonları olarak tanımlanabilir. Distoniye eşlik eden hareketler ise tremor (distonik tremor) benzeri veya myoklonusu anımsatacak şekilde oldukça hızlı olabilir.

  2. Distoni klasik bilgilere göre bazal ganglion hastalıklarının hiperkinetik formları arasında kabul edilmektedir. Ancak bugünkü bilgiler ışığında distoninin bazal ganglion hastalıklarının nehipokinetik, ne de hiperkinetik kategorisine tam olarak uymadığı söylenebilir.

  Sıklık:

  1. Distoni hareket bozukluklarının en az anlaşılabilmiş formunu oluşturmaktaysa da, görülme sıklığı olarak hareket bozuklukları kliniklerinde Parkinson Hastalığı’ndan sonra 2. sırada yer almaktadır. Değişik toplumlarda yapılan epidemiyolojik çalışmaların farklı sonuçlar vermesi nedeniyle, primer distoni grubunda prevalans değerlerinin jeneralize distoni için 0.2–5/100000 ve fokaldistoni için 3–29.5/100000 arasında değiştiği söylenebilir.

  2. En sık görülen distoni formları fokal distonilerdir. Distoniler arasında en sık servikal distoninin (% 42.7) görüldüğünü, bunu sırasıyla blefarospazm (% 21), jeneralize distoni (% 9.9) vekranial segmental distoninin (% 6.5) izlediğini göstermiştir.

  Sınıflama:

  1. Distoniler genellikle başlangıç yaşına (Genç başlangıçlı: ≤26 yaş, Erişkinbaşlangıçlı: >26 yaş), anatomik dağılımına (Tablo 1) ve etiyolojisine(Tablo 2) göre sınıflanırlar.

  Tablo 1: Etkilenen Vücut Bölgesi Dağılımına Göre Distoni Sınıflaması

  I. Fokal: Tek bir alan etkilenmiştir. Örneğin: blefarospazm (üst yüz yarısı kasları),oromandibüler distoni (çene, dil, orofarinks kasları), spazmodik disfoni (vocalkord), yazıcı krampı (üst ekstremite kasları) ve servikal distoni ya daspazmodik tortikolis (boyun bölgesi kasları).
  II. Segmental: İki ya da daha fazla komşu alan etkilenmiştir. Örneğin: kranial (örn. yüz + çene + dil +larinks), kranial + servikal, servikal + brakial, bibrakial, aksiyel (ense +gövde).
  III. Multifokal: İki ya dadaha fazla komşu olmayan alan etkilenmiştir. Örneğin: bir ya da iki üst ekst. +bir alt ekst., kranial + alt ekst.,
  IV. Hemidistoni: Aynı tarafta alt ve üst ekstremitenin tutuluşu
  V. Jeneralize: Her iki alt ekst. ± gövde + diğer bir bölge, bir alt ekst. + gövde + diğer bir bölge

  2. Primer distoni: Distoni, etiyolojisi bilinmediği ve başka bir nörolojik defisit ya da hareket bozukluğu olmaksızın izole bir tablo olarak ortaya çıktığı zaman primer distoni olarak sınıflandırılmaktadır. Primer distoni sporadik ya da kalıtsal olabilir. Tablo3’de görüldüğü gibi son yıllarda birçok primer distoni tipi için anormal genlerin varlığı ortaya konabilmiştir. Primer distoni grubunda çocukluk çağı başlangıçlı olan tablolar genellikle jeneralize olma, erişkin başlangıçlı olanlar ise fokal veya segmental kalma eğilimindedir (Tablo 3).

  Tablo 2: Distonilerin Etiyolojik Sınıflaması

  I.Primer Distoniler

  1.1.Çocukluk ve adolesanda ekstremite başlangıçlı

  Otozomal dominant, penetrans%30,
  Diğer ekstremitelere yayılımsık, kranial tutuluş sık değil,
  Büyük çoğunluğu DYT1 (kromozom9q34; ATP-binding protein, TorsinA) bağlantılı
  Askhenazi Yahudilerde: TekDYT1 mutasyonu olguların %90’ından fazlasında
  Yahudi olmayan ailelerde:Değişik mutasyonlar (aynı mutasyon?)


  1.2.Mikst Fenotip: Çocukluk veya erişkin / kranial,servikal veya ekstremite başlangıçlı

  Otozomal dominant, inkomplet penetrans
  Dizartri/disfoni şeklindekranial tutuluş sık,
  Ekstremite tutuluşu tonik postür oluşturur, ancak yürüyüş canlı
  “Mennonite/Amish” ailelerdeDYT6 (kromozom 8p21-22) lokalizasyonu


  1.3.Erişkin servikal, kranial veya brakial başlangıçlı

  Otozomal dominant, çok düşük penetranslı,
  Distoni genellikle lokalize kalır, ender ailelerde yayılım olur,
  DYT1 ya da DYT6 saptanmaz,
  Bir Alman tortikolis ailesindeDYT7 (kromozom 18p) lokalizasyonu


  1.4.Sporadik, erişkin başlangıçlı fokal distoniler

  DYT2,Çingenelerde, otozomal ressesif, kromozom lokalize edilmedi
  DYT4, Avustralyalı ailede, otozomal dominant, “whispering - fısıldayan” distoni


  1.5.Distoni Artı Sendromlar

  Dopa-yanıtlı distoni(DYT5-kromozom 14q22.1-GTP siklohidrolaz 1)
  Myoklonik distoni
  Lubag (DYT3 ya da X-linkedparkinsonizm-distoni)
  Hızlı-başlangıçlı distoni-parkinsonizm

  II. Heredodejeneratif Distoniler.

  Wilson hastalığı
  Gangliozidozlar
  Metakromatik lökodistrofi
  Lesch-Nyhan sendromu
  Homosistinüri
  Hartnup hastalığı
  Glutarik asidemi
  Leigh hastalığı
  Ailesel basal ganglion kalsifikasyonları
  Hallervorden-Spatz hastalığı
  Distonik lipidozis ("seablue" histiositozis)
  Seroid lipofussinozis
  Ataksi telenjiektazi
  Nöroakantositozis
  İntranöronal inklüzyonhastalığı
  Huntington hastalığı
  Machado-Joseph hastalığı
  Mitokondrialensefalomyopatiler (Leber hastalığı)
  Parkinsonizm’in parçası olarak distoni

  III. Sekonder (Semptomatik) Distoniler


  3.1 Bilinen Çevresel Nedenlere Bağlı

  Perinatal serebral hasar
  Ansefalit: enfeksiyöz ve postenfeksiyöz
  Kafa travması
  Pontin myelinolizis
  Primer antifosfolipid sendromu
  Serebrovasküler hastalıklar
  Tümörler
  Multipl skleroz
  Endokrin Hastalıklar:Hipoparatiroidi, Hipertiroidi
  Servikal kord hasarı veyalezyonu
  Periferal hasar
  İlaçlar (levodopa,bromokriptin, antipsikotikler, metoklopramid, vd)
  Toksinler (manganez , karbonmonoksit, karbon disulfit, metanol, vd)


  3.2 Psikojenik distoni

  3. “Distoni plus” (Distoni artı) terimi parkinsonizm,demans, piramidal bulgular gibi nörolojik defisitlerin distoniye eşlik ettiği durumlar için kullanılmaktadır. Primer distonilerde distoniye eşlik eden tremor dışında başka bir nörolojik anormalik yokken, distoni artı sendromlarda nöroanatomik anormalik bulunmaksızın myoklonus, parkinsonizm gibi ek nörolojik bulgularvardır. Primer paroksismal distonilerde ise distonik tutulum epizodlar halindedir ve major bir nöropatolojik anormalik yoktur.

  Tablo 3. .Primer distonilerin genetik sınıflaması.

  Distoni tipi
  Kalıtım
  Gen lokusu
  Protein
  Başlangıç yaşı
  Klinik bulgular
  DYT1
  Erken başlangıçlı torsiyon distonisi (Oppenhaim distonisi)
  OD
  9q34
  TorsinA
  Çocukluk
  Ekstremiteden başlayıp jeneralize olan
  DYT2
  Otozomal resesif torsiyon distonisi
  OR
  Bilinmiyor
  Bilinmiyor
  Adolesan
  Segmental yada jeneralize
  DYT3
  Distoni-parkinsonizm (Lubag distonisi)
  XL
  Xq13.1
  TATA-bağlayıcı protein ilişkili faktör 1 (TAF1)
  Erişkin
  Jeneralize distoni, parkinsonizm
  DYT4
  Non-DYT1 distoni (Fısıldayan distoni)
  OD
  Bilinmiyor
  Bilinmiyor
  Adolesan, erişkin
  Jeneralize, Fısıldayan distoni
  DYT5a
  Dopa-cevaplı distoni
  OD
  14q22.1-2
  GTP siklohidrolaz 1
  Çocukluk
  Jeneralize distoni, parkinsonizm, Belirgin L-dopa cevabı
  DYT5b
  Dopa-cevaplı distoni, Segawa hastalığı
  OR
  11p15.5
  TH
  Çocukluk
  Jeneralize distoni, parkinsonizm, Belirgin L-dopa cevabı
  DYT6
  Mikst tip adelosan başlangıçlı distoni
  OD
  8p21-q22
  THAP1
  Çocukluk ya da adolesan
  Kranioservikal, brakial başlayıp jeneralize olan
  DYT7
  Erişkin fokal distoni
  OD
  18p
  Bilinmiyor
  Erişkin
  Fokal
  DYT8
  Paroksismal non-kinesijenik diskinezi
  OD
  2q33-35
  Myofibrilo-genesiz regülator1
  Çocukluk
  Paroksimal distoni, diskinezi
  DYT9
  Paroksismal koreatetoz ile epizodik ataksi ve spastisite
  OD
  1p21-p13.3
  Bilinmiyor

  Paroksimal distoni, diskinezi
  DYT10
  Paroksismal kinesijenik diskinezi
  OD
  16p11.2-q12.1
  Bilinmiyor
  Çocukluk
  Paroksimal distoni, diskinezi
  DYT11
  Myoklonus distoni
  OD
  7q21
  Epsilon sarkoglikan(SGCE)
  Çocukluk yada gençlik
  Fokal, segmental distoni + myoklonus, Alkole belirgin cevap
  DYT12
  Hızlı başlangıçlı distoni parkinsonizm
  OD
  19q12-q13.2
  Na/K ATPaz alfa3 subunit
  Çocukluk, gençlik veya erişkin
  Ani başlangıçlı distoni+ parkinsonizm, Bazen nöbet, psikyatrik semptomlar
  DYT13
  Multifokal/segmental distoni
  OD
  1p36.13-p36.32
  Bilinmiyor
  Çocukluk, gençlik veya erişkin
  Kranioservikal yada brakial başlangış çoğunlukla segmental
  DYT15
  Myoklonus distoni
  OD
  18p11
  Bilinmiyor
  Çocukluk yada gençlik
  Distoni ve myoklonus, Alkole belirgin cevap
  DYT16
  Erken başlangıçlı distoni, Parkinsonizm
  OR
  2q31.3
  PRKRA
  Çocukluk
  Distoni ve parkinsonizm
  DYT17
  Fokal torsiyon distonisi
  OR
  20p11.22-q13.12
  Bilinmiyor
  Adolesan ya da erken erişkin
  Servikal başlangıç; segmental yada jeneralize
  DYT18
  Paroksismal egzersiz ile indüklenen distoni
  OD
  1p31.3-p35
  Glut1, SLC2A1
  Çocukluk
  Paroksimal distoni, diskinezi
  DYT19
  Paroksismal kinesijenik diskinezi 2
  OD
  16q13-q22.1
  Bilinmiyor
  Çocukluk
  Paroksimal distoni, diskinezi
  DYT20
  Paroksismal non-kinesijenik diskinezi
  OD
  2q31
  Bilinmiyor
  Çocukluk
  Paroksimal distoni, diskinezi


  4 Sekonder Distoniler:Çeşitli nöro dejeneratif ve metabolik hastalıklar başta olmak üzere kafa travması, enfeksiyonlar, bazı toksinler ve ilaçlar gibi birçok değişik etiyolojiye bağlı olarak ortaya çıkan distoniler ise heredodejeneratif ve sekonder distoniler olarak sınıflandırılmaktadır.

  Prof. Dr. Raif ÇAKMUR
  Dokuz Eylül Üniversitesi, TıpFakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir

  Kaynaklar:
  1. DurmazFN, Akbostancı MC. Primer Distoniler. Elibol B, Akbostancı MC, Çakmur R, ŞahinG (eds): Hareket Bozuklukları, 2011.
  2. Çakmur R. Distoni patogenezi ve tedavi ilkeleri. Aktüel Tıp Dergisi 1999; 4:575-581.
  3. Müller U, The monogenic primary dystonias, Brain2009,1-21
  4. Bressman SB, de Leon D, Raymond D, Ozelius LJ,Breakefield XO, Nygaard TG, Almasy L, Risch NJ, Kramer PL. Clinical-geneticspectrum of primary dystonia. Adv Neurol 1998; 78: 79-91.
  5. Bressman SB,Fahn S. Childhood dystonia. Watts RL, Koller WC (eds): Movement disorders:neurologic principles and practice, McGraw-Hill, New York, 1997: 419-428.